Značenie a logistika

Vieme riešiť značenie vašich výrobkov či tovaru pri výrobe alebo príjme od dodávateľov.

Výrobcovia aj dovozcovia tovaru majú povinnosť tovar označovať slovenskými názvami a môže byť aj množstvo ďalších zákonných odborových náležitostí, ktoré musia byť na tovare uvedené. V ďalších prípadoch môže byť potrebné prikladať k tovaru návody alebo ďalšie dokumenty.

kusové, kartónové aj paletové etikety

generovanie výr. čísel, šarží a expirácií

GS1-128 a SSCC kódy

tlač súvisiacich dokumentov

Pokiaľ vám naše riešenie dokáže vyriešiť niektoré vaše procesy, pozrite sa podrobnejšie.

Kusové, kartónové i paletové etikety

Či už sa jedná o vaše výrobky alebo len uvádzate na trh tovar od dodávateľov, je treba ich označiť štítkami či už pre vašu internú logistiku alebo vašich odberateľov.

podrobnosti

Pomocou našich riešení je možné, napr. na konci výrobnej linky, tlačiť z pevného terminálu s dotykovou obrazovkou štítky pre jednotlivé vyrobené či prijímané kusy, kartóny alebo palety.

Je možné pracovať aj s premenlivým množstvom (súčtová etiketa), určovať automaticky použitú šablónu štítkov pre rôzne druhy výrobkov a definovať obsah etikiet podľa požiadaviek odberateľov či príslušných noriem v danom odvetví.

Súpis takto oštítkovaného tovaru je možné nakoniec odoslať do Pohody ako príjemku alebo výrobný list.

Generovanie výrobných čísel, šarží a expirácií

Pri výrobe je v niektorých odvetviach povinné a v iných aspoň vhodné odlišovať a evidovať jednotlivé vyrobené šarže.

podrobnosti

Počas štítkovania je možné automaticky generovať výrobné čísla pre jednotlivé vyrobené kusy či šarže pre vyrobené dávky. Šarže je možné generovať pomocou súvislého radu, z aktuálneho dátumu doplneného napríklad o označenie smeny, stroja atď.

K šaržiam je možné na základe nastavenej „záruky“ v Pohode generovať aj dátum expirácie, ktorý sa môže ďalej tlačiť na štítkoch alebo len ukladať do Pohody.

GS1-128 a SSCC kódy

Na základe požiadaviek vašich odberateľov či na uľahčenie internej logistiky môže byť vyžadované značenie tovaru a jeho balných jednotiek pomocou štandardov GS1.

podrobnosti

Logistická etiketa

V čoraz viac rôznych odvetviach obchodu a priemyslu sa zavádza používanie tzv. logistických etikiet.

Logistické etikety majú všeobecným či odborovým štandardom daný vzhľad aj obsah a ich hlavnou výhodou je použitie štandardizovaných zložených kódov GS1-128, ktoré obsahujú množstvo informácií v jednom kóde a jedným načítaním tak je možné získať všetko potrebné.

Viac o GS1-128 kódech

Čiarový kód vo formáte Code128 alebo štvorcový DataMatrix (obdoba QR kódu) obsahujú obvykle:

 • identifikáciu obsiahnutého tovaru (GTIN)
 • výrobné číslo / šaržu
 • expiráciu / minimálnu trvanlivosť výrobku
 • množstvo, hmotnosť, rozmery
 • dátum výroby

Použitie logistických etikiet je štandardom najmä v nasledujúcich odvetviach priemyslu a obchodu:

 • automobilový priemysel
  • dodávateľské reťazce, vnútropodniková logistika
 • potravinársky priemysel
  • nutnosť evidencie šarží a expirácií
 • farmaceutický priemysel
  • šarže a expirácia
  • overovanie pravosti liečiv (NOOL)
 • logistika obchodných reťazcov

Evidencia paliet SSCC

Samostatným odborom sú firmy, ktoré poskytujú logistické a špedičné služby obchodným a výrobným firmám. Ich záujmom sú iba palety, ktoré prepravujú a skladujú, ale obsah paliet, tj tovar, nijako neevidujú.

Súčasťou normy GS1-128 je SSCC kód, unikátne číslo palety (či podobnej prepravnej jednotky) vytlačené do čiarového kódu, ktoré v sebe obsahuje informácie o odosielateľovi (GLN) a poradové číslo palety. Naše riešenie dokáže ako SSCC kódy generovať, tak aj pri skladových operáciách s nimi pracovať.

Zložený čiarový kód môže obsahovať aj ďalšie informácie podľa normy GS1-128.

Pokiaľ situáciu zjednodušíme, bežná firma, ktorá sa zaoberá poskytovaním skladových služieb svojim klientom, iba prijíma a vydáva palety s požadovanými SSCC. Kód SSCC tak slúži práve na takto jednoduchú identifikáciu palety bez toho, aby bolo potrebné riešiť obsiahnutý tovar.

Tlač súvisiacich dokumentov

Všetok tovar určený pre spotrebiteľa musí zo zákona obsahovať určité dokumenty. Vždy je to návod na použitie a bezpečnostné pokyny, môžu byť potrebné aj ďalšie.

podrobnosti

Ak potrebné dokumenty tlačíte pri príjme či výrobe, je možné nastaviť ich automatickú tlač spoločne s tlačou etikiet a pokiaľ dokumenty tlačíte až pri expedícii, je možné napríklad automaticky určiť ich jazykové mutácie podľa krajiny odberateľa.